VISA SCHENGEN

 เอกสารสำหรับยื่นวีซ่าเชงเก้น ประกอบด้วย  พาสปอร์ตตัวจริง มีหน้าว่างที่เหลือสำหรับตราประทับมากกว่า 2 หน้า เหลืออายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับ และเล่มเก่า(หากมี)พร้อมสำเนาทุกหน้าที่มีตราประทับ สำเนาบัตรประชาชน /กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปีที่ไม่ได้เดินทางกับบิดาและหรือมารดา ต้องทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมลงลายมือชื่อบิดาและหรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายโดยต้องเป็นเอกสารที่ออกให้โดยสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ พร้อมแนบหลักฐานแสดงฐานะทางการงาน การเงิน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง หรือผู้สนับสนุนค่าเดินทางและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า, ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (หากมี) […]

Read Article →