VISA SCHENGEN

schengen-visa-map

 เอกสารสำหรับยื่นวีซ่าเชงเก้น ประกอบด้วย 

 1. พาสปอร์ตตัวจริง มีหน้าว่างที่เหลือสำหรับตราประทับมากกว่า 2 หน้า เหลืออายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับ และเล่มเก่า(หากมี)พร้อมสำเนาทุกหน้าที่มีตราประทับ
 2. สำเนาบัตรประชาชน /กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร
 3. กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปีที่ไม่ได้เดินทางกับบิดาและหรือมารดา ต้องทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมลงลายมือชื่อบิดาและหรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายโดยต้องเป็นเอกสารที่ออกให้โดยสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ พร้อมแนบหลักฐานแสดงฐานะทางการงาน การเงิน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง หรือผู้สนับสนุนค่าเดินทางและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า, ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (หากมี)
 6. รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกินหกเดือน (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น) พื้นหลังขาวเท่านั้น
 7. หนังสือรับรองการทำงานฉบับภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) ระบุ ชื่อ นามสกุล ตามพาสปอร์ต ตำแหน่ง วันเริ่มทำงาน เงินเดือน และวันที่ได้รับอนุมัติให้ลา (ไม่ต้องระบุชื่อสถานทูต)
 8. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ใช้หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือจดทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่ต่ำกว่า 3 เดือน
 9. กรณีเกษียณอายุ ต้องแสดงบัตรข้าราชการบำเหน็จบำนาญ (ถ้ามี)
 10. กรณีนักเรียน นักศึกษา แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
 11. สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน ทุกหน้าตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าปัจจุบัน
 12. หนังสือรับรองจากธนาคาร (BANK GARANTEE) จากทางธนาคารฉบับจริง (ไม่ต้องระบุชื่อสถานทูต)
 13. กรณีมีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ ให้ผู้ออกค่าใช้จ่ายขอหนังสือรับรองจากธนาคาร (BANK GARANTEE)โดยระบุชื่อผู้เดินทางลงในใบนั้น              (ไม่ต้องระบุชื่อสถานทูต)

*กรณียื่นวีซ่าประเทศสาธารณรัฐเชค ผู้เดินทางทุกท่านต้องมาแสดงตัว ณ สถานทูตตามวัน เวลา นัดหมาย พร้อมถือเอกสารตัวจริงทุกอย่างมาด้วยในวันยื่นคำร้อง

     สัญชาติที่ไม่ต้องขอวีซ่าเชงเก้นในกรณีพำนักระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน เพื่อท่องเที่ยว เยี่ยมส่วนตัว หรือ ธุรกิจ

 •  ผู้ถือหนังสือเดินทางจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
 •  ผู้ถือหนังสือเดินทางจากเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
 •  สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไต้หวัน หมายเลขประจำตัวประชาชนจะระบุไว้ในหน้าที่ 3 ของหนังสือเดินทาง
 •  ผู้ถือใบอนุญาติการพำนักที่ฝรั่งเศสที่ยังมีอายุสามารถใช้การได้
 •  ผู้ถือใบอนุญาติการพำนักที่ออกโดยประเทศที่ยึดปฎิบัติตามต่อข้อตกลงเชงเก้น
 •  ผู้ถือเอกสารการเดินทางที่ออกโดยประเทศที่ยึดปฏิบัติตามต่อข้อตกลงเชงเก้น
 •  ผู้ถือหนังสือเดินทางของBritish National Overseas

     และประเทศดังต่อไปนี้      

1.เอนโดรล่า                           2.แอนติกาและบาร์บูดา       3.อาร์เจนติน่า

4.ออสเตรเลีย                         5.บาร์เบโดส                      6.บราซิล

7.บรูไนดารุสซาลาม                8.แคนาดา                          9.ชิลี

10.ญี่ปุ่น                                 11.คอสตาริกา                    12.โครเอเชีย

13.เอล ซัลวาดอร์                   14.สิงคโปร์                         15.มาเลเซีย

16.กัวเตมาลาโฮลีซี(วาติกัน)   17.เกาหลีใต้                       18.สหรัฐอเมริกา

19.อุรุกวัย                               20.เวเนซุเอล่าฮอนดูรัส     21.อิสราเอล

22.มาซิโดเนีย*                       23.ลิกเตนสไตน์                 24.หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา

25.มอริเชียส                           26.เม็กซิโก                         27.โมนาโค

29.มอนเตเนโกร*                    29.นิการากัว                       30.นิวซีแลนด์

31.ปานามา                            32.ปารากวัย                        33.ซานมาริโนเซอร์เบีย*

34.เซเชลส์


 การบริการ
ตรวจสอบราคาทัวร์และตั๋วเครื่องบิน
วิดิโอตัวอย่างบรรยากาศความสุข จาก LEELA ME
#ทัวร์พรีเมี่ยม #ทัวร์แพง #ทัวร์ได้มาตรฐาน